مجموعه آموزشی SPSS 25 نشر مهندس یار

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 814637 دسته:

توضیحات

نوع DVD
تعداد یک
متد آموزشی چند رسانه‌ای
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه یا مجوز 8-05357-65468
مدت زمان 6
سایر توضیحات سرفصل ها اصلی مجموعه فیلم های آموزشی SPSS 25 :
آشنایی اولیه و شروع به کار با نرم افزار SPSS
معرفی پنجره های مهم SPSS
آشنایی با نوار ابزارهای نرم افزار SPSS
ورود و معرفی داده ها
تعریف متغیرها و نحوه عملکرد آن ها
توصیف داده ها
آموزش مفهوم پایایی در SPSS
بررسی پایایی پرسشنامه دمو
معرفی جداول فراوانی
مثال: فراوانی افرادی که اشتراک روزنامه دارند.
در این مثال به توجه به داده های آماری بیش از 3000 نفر از افراد مطالعه، فراوانی افرادی که اشتراک یک روزنامه خاص را دارند در نرم افزار spss 25 مورد بررسی قرار گرفته است.
ایجاد نمودارهای مربوط به فراوانی
نمودار میله ای فراوانی افرادی که اشتراک روزنامه دارند
مقایسه فراوانی در گروه ها
مثال: مقایسه فراوانی افرادی که اشتراک روزنامه دارند در دو جنسیت مختلف.
در این مثال تاثیر جنسیت بر میزان اشتراک روزنامه در افراد مورد بررسی در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد.
کار با آماره های توصیفی
مثال: میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش.
در این مثال تاثیر سن افراد بر میزان اشتراک روزنامه بررسی شده است.
مقایسه آماره های توصیفی در گروه ها
مثال: مقایسه میانگین سن افرادی که مشترک روزنامه هستند و افرادی که نیستند
بررسی توزیع
مثال: بررسی توزیع سن شرکت کنندگان در پژوهش
جدول متقاطع
مثال: رابطه توصیفی اشتراک روزنامه و تحصیلات. در این مثال تاثیر مقدار سن افراد مورد پژوهش بر اشتراک روزنامه بررسی شده است.
آزمون فرضیه ها
معرفی آزمون فرضیه
توزیع نرمال
آزمون فرضیه یک میانگین
توزیع T
مثال: آیا میانگین تعداد افراد خانوار 3 نفر است؟
در این مثال یک جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته شده و این موضوع که میانگین تعداد افراد خانواده در این جامعه 3 نفر است یا خیر مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه دو میانگین
معنای استقلال متغیر
آزمون فرضیه دو میانگین مستقل
مثال: آیا واقعا خانم ها بیشتر تصادف می کنند؟
در این مثال با توجه به تعداد تصادف های ثبت شده از میان خانم ها و آقایان و همچنین تعداد کل راننده های مورد بررسی در این مطالعه این موضوع که خانم ها واقعاً بیشتر تصادف میکنند یا خیر بررسی شده است.
آزمون فرضیه دو میانگین وابسته
مثال: آیا رژیم غذایی مناسب است؟
در این مثال یک رژیم غذایی به گروهی از افراد داده شده است و وزن افراد قبل و بعد رژیم غذایی مزبور اندازه گیری شده است. با توجه به داده های موجود قصد داریم ببینیم رژیم غذایی بر افراد مورد مطالعه تاثیرگذار بوده است یا خیر.
آزمون فرضیه بیش از دو میانگین
آنالیز واریانس یک طرفه
توزیع F
مقایسه کارایی فروشندگان
آزمون های Post Hoc
کدامیک بهتر می فروشد؟
آنالیز واریانس دو طرفه
مثال: آیا ازدواج و تحصیلات بر میزان درآمد تأثیر دارند؟
در این مثال میزان درآمد یک جامعه آماری مشخص طی یک پرسشنامه وارد نرم افزار spss 25 شده و سپس تاثیر دو پارامتر ازدواج و تحصیلات بر میزان درامد افراد بررسی شده است.
آزمون های ناپارامتری
یک نمونه ای
آزمون کای دو
مثال: آیا تعداد پاسخ ها به گزینه های سوال مورد نظر برابر است؟
آزمون دو جمله ای
مثال: آیا نسبت افرادی که دارای وایرلس هستند با افرادی که فاقد این سرویس هستند برابر است؟
آزمون ویلکاکسون
آیا افراد مورد بررسی از شغل خود راضی هستند؟
آزمون تصادفی بودن داده ها
آیا افراد واقعا تصادفی انتخاب شده اند؟
آزمون نرمال بودن داده ها
مثال: سن افراد نرمال است؟
دو نمونه ای مستقل
من ویتنی
مثال: مقایسه درآمد زنان و مردان
دو نمونه ای وابسته
مک نمار
ویلکاکسون
بیش از دو نمونه ای مستقل
کروسکال والیس
بیش از دو نمونه ای وابسته
فریدمن
ارزیابی روابط
آزمون در جدول متقاطع
کای دو
بررسی رابطه اشتراک روزنامه و تحصیلات
همبستگی
نمودار پراکنش
مثال: آیا دیدن تلویزیون، خواندن روزنامه را کاهش می دهد؟
رگرسیون خطی
مدل حقوق فعلی بر اساس حقوق اولیه
رگرسیون لجستیک
مثال: مدل مشترکین روزنامه بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد
رگرسیون غیرخطی
آیا برازش مدل حقوق خطی است؟
تحلیل عاملی
استفاده های مختلف از این تحلیل
کدام سوالات در کدام عامل؟ و ارزش سوالات
تحلیل تشخیصی
کدام گروه از دانش آموزان باهوش ترند؟
تحلیل خوشه ای
مثال: آیا گروه های شغلی به درستی درمشاغل مناسب گروه بندی شده اند؟